29 grudnia, 2023

Zbliża się zakończenie realizacji projektu pn. „Seniorska samopomoc i animacja lokalna”. Głównym celem projektu było podniesienie poziomu aktywności wolontaryjnej i działań samopomocowych w środowisku seniorów poprzez wdrożenie metody animacji lokalnej oraz wsparcia koleżeńskiego w utworzonych klubach animacyjnych na obszarach wiejskich lub miejsko-wiejskich woj. śląskiego. Odbiorcą wsparcia byli seniorzy mający deficyty wiedzy z zakresu wolontariatu, samopomocy, animacji lokalnej, współpracy z samorządem, czy też ze społecznością lokalną.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące formy wsparcia: zajęcia z wolontariatu i samopomocy, warsztaty z animacji lokalnej, warsztaty terapii poprzez kulturę, wyjazdowe warsztaty edukacyjne, funkcjonowanie klubów animacyjnych, realizacja inicjatyw promujących wolontariat, realizacja spotkań sieciujących, spotkanie ewaluacyjne.

Realizacja projektu pozwoliła wyrównywać szanse równego dostępu do wsparcia samopomocowego i aktywizowania środowiska osób starszych poprzez działania animacyjne, zwłaszcza z uwagi na fakt niskiego poziomu kompetencji społecznych większości osób w wieku +60. Ponadto nastąpiło wzmocnienie kompetencji osobistych, edukacyjnych i społecznych, co zwiększyło otwartość seniorów i umożliwiło im skuteczne świadczenie działań aktywizujących rówieśników (np. w ramach pomocy sąsiedzkiej, wparcia podczas izolacji lub w czasie choroby, aktywnych form spędzania czasu wolnego), także i w innych obszarach wymagających wsparcia. Udział w projekcie był dla seniorów także szansą na zdobycie doświadczeń wolontaryjnych.

Projekt został sfinansowany ze środków MRiPS w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 (edycja 2023).