29 grudnia, 2023

Stowarzyszenie Dobry Kierunek z Taciszowa realizuje projekt pt. „Organizacje i grupy seniorskie na rzecz rozwoju wspólnot i dialogu obywatelskiego”. Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zaangażowania seniorów w sprawy lokalne poprzez nauczenie się prowadzenia dialogu obywatelskiego oraz wzrost aktywności z wykorzystaniem wiedzy z zakresu partycypacji obywatelskiej wśród 88 osób starszych z obszaru województwa śląskiego i opolskiego.

Jest to bardzo ważna inicjatywa, gdyż obejmuje wsparciem seniorów z dwóch sąsiadujących województw. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost współpracy seniorskich organizacji także w wymiarze regionalnym, w tym zdolności do budowania koalicji, porozumień i wypracowywania wspólnych stanowisk w obszarze polityki senioralnej. Ponadto projekt stwarza seniorom biorącym udział w formach wsparcia warunki do długofalowej współpracy w gronie rówieśników i innych aktorów życia społecznego. Realizacja zadania doprowadzić powinna do stworzenia trwałych więzi współpracy w społecznościach lokalnych, a także ich rozwoju i partnerskiej współpracy organizacji seniorskich.

Proponujemy seniorom udział w warsztatach przedstawiających m.in. możliwości poznania swoich silnych i słabych stron, szansę na aktywną działalność na rzecz społeczności lokalnych, warunki i formy współpracy z samorządem czy też zdobycie ciekawych doświadczeń poprzez wizyty studyjne.

Projekt jest sfinansowany ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030 (edycja 2023).

Sfinansowano ze środków @ narodowyinstytutwolnosci w ramach # NOWEFIO 2023. @ Komitet do spraw Pożytku Publicznego